Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Komisia výstavby a životného prostredia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. arch. Martin Čurilla Ing. Anna Mnichová Ing. Svetlana Kočišová
Ján Baloga
Milan Biroščák
Bc. Dávid Labaš.

Výstupy z Komisie výstavby a životného prostredia:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp