Ostatné dokumenty

OSTATNÉ

Knižničný a vypožičný poriadok Mestskej knižnice
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora,predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestského úradu Spišské Vlachy(*.pdf)
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2017
Štatút mestkej knižnice
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy
Štatút krízového štábu mesta Spišské Vlachy
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch 2018
Štatút mesta Spišské Vlachy
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ
Zásady prenajímania nájomných bytov

ARCHÍV

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch 2018
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora,predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch 2015
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2016
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora, predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
Smernica o sťažnostiach a petíciách doručených Mestu Spišské Vlachy
Zásady prenajímania nájomných bytov