V našom meste

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE DŇA 30.11.2022 - STREDA

VSD, a.s. oznamuje občanom mesta prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcom termíne a čase: dňa 30.11.2022 (streda) v čase od 08:10 do 10:30 hod. 
- celá ulica Okolie.


Kalendár zberu BRO na rok 2023

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
VZN 0/2022 - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh 28.11.2022 13.12.2022 1669590000
VZN 0/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - návrh 28.11.2022 13.12.2022 1669590000
Komisia Finančná - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.11.2022 1669330800
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení 21.11.2022 21.12.2022 1668985200
OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI „Zhodnocovanie neželezných kovov, Spišské Vlachy“ 21.11.2022 12.12.2022 1668985200
Komisia Finančná - Pozvánka na na 22.11.2022. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.11.2022 1668985200
VZN 0/2022 - VZN č. X/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 16.11.2022 01.12.2022 1668553200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 15.11.2022 30.11.2022 1668466800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 11.07.2022 1657490400

Napísali o nás