Primátor mesta

Primátor mesta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

Funkčné obdobie primátora sa skončí zvolením nového primátora a zložením sľubu, funkcia primátora je funkciou verejnou. Text sľubu stanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení.

Nezlučiteľnosť funkcie primátora mesta s inými funkciami stanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení.

Primátor najmä:

 • nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku mesta,
 • schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do 100 000,-Sk, vrátane prevodov majetku v takej hodnote medzi subjektami mesta,
 • odníma zverený majetok, pokiaľ ho správca užíva v rozpore so zmluvou o zverení do správy, platnými právnymi predpismi a týmito zásadami,
 • nakladá s majetkovými právami mesta do 100 000,-Sk,
 • prenecháva majetok mesta do užívanie fyzickým a právnickým osobám v zmysle $8 týchto zásad,
 • uzatvára nájomné zmluvy na nájom majetku na dobu do 5 rokov,
 • upustí od vymáhania dlhu podľa $4 ods. 5 pokiaľ nepresahuje sumu 20 000,-Sk,
 • povolí zaplatenie dlhu v splátkach alebo jeho odklad po písomnom uznaní dlhu dlžníkom. Ak hodnota dlhu presahuje 10000,-Sk je povinný o tom informovať mestské zastupiteľstvo.

Do rozhodovacej právomoci primátora mesta patrí uzatvárať zmluvy o dočasnom užívaní neupotrebiteľného a prebytočného majetku inej právnickej alebo fyzickej osobe a to:

 • pri nebytových priestoroch do výmery 100 m2,
 • pri pozemkoch do 100 m2 celkovej výmery,
 • s celkovou dobou prenájmu do 5 rokov

Príhovory primátora

Ľubomír Fifik

primátor od r. 2006