Hlavný kontrolór

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Mgr. Margita Šefčíková

Po: 7:30-11:30 , 12:00-17:30

Pia: 7:30-11:30 , 12:00-17:30

NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2024 [27.05.2024]
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti [21.12.2023]
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SPIŠSKÉ VLACHY NA 1. POLROK 2024 [12.12.2023]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2023 [12.06.2023]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2023 [23.01.2023]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2022 [10.01.2022]
Správa Hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 1/2021 [05.02.2021]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2021 [27.11.2020]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2020 [08.06.2020]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 1. polrok 2020 [02.12.2019]
Smernica č. 1/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. [30.09.2019]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2019 [07.06.2019]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2019 [14.12.2018]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2018 [01.06.2018]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 1. polrok 2018 [11.12.2017]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2017 [25.05.2017]
Smernica č. 01/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti [15.06.2015]
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 [20.01.2015]

Hlavného kontrolóra mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu určitú na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Jeho postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra, postavenie útvaru hlavného kontrolóra a ostatné súvisiace náležitosti upravuje § 18 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a súvisiaca legislatíva.

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.