Školský úrad

Informácie Školského úradu pre školy a školské zariadenia, rodičov, verejnosť

Finančné pásma - nákladov na nákup potravín na 4 jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1. 9. 2011
DysCom SK - o programe - program pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.
DysCom SK - manual - program pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.
Zákon 245/2008 z 22. mája 2008 - o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN - Školský úrad

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od Typ timestamp
VZN 1/2023 - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 24.05.2024 03.06.2024 návrh 1716501600
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 platné 1702594800
VZN 7/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 7/2023 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 platné 1702594800
VZN x/2023 - Prílohy č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 24.11.2023 09.12.2023 18.12.2023 návrh 1700780400
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2023, ktorým sa ruší VZN č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 24.11.2023 09.12.2023 18.12.2023 návrh 1700780400
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 10.10.2023 27.10.2023 platné 1696888800
VZN x/2023 - Prílohy č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 návrh 1693778400
VZN 2/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2023 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 20.07.2023 08.08.2023 platné 1689804000
VZN 1/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a šk. zariad. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.07.2023 24.07.2023 platné 1688421600
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2023 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 03.07.2023 18.07.2023 20.07.2023 návrh 1688335200
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 17.03.2023 05.04.2023 platné 1679007600
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 20.02.2023 06.03.2023 16.03.2023 návrh 1676847600
VZN 1/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 29.12.2022 27.01.2023 platné 1672268400
VZN 0/2022 - VZN č. X/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 16.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 návrh 1668553200
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 10.01.2022 26.01.2022 platné 1641769200
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh 03.12.2021 18.12.2021 13.01.2022 návrh 1638486000
VZN 2/2020 - Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.07.2021 18.08.2021 platné 1626386400
VZN 2/2020 - Doplnok č. 1 k VZN o určení výšky mesač. príspevku na čiast. úhradu N spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 14.06.2021 24.06.2021 16.07.2021 návrh 1623621600
VZN 1/2013 - Schválené - VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - na rok 2021 19.01.2021 16.02.2021 platné 1611010800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh na rok 2021 25.11.2020 09.12.2020 04.01.2021 návrh 1606258800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh 20.11.2020 04.12.2020 05.01.2021 návrh 1605826800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 26.08.2020 28.09.2020 platné 1598392800
VZN 1/2013 - Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 26.08.2020 28.09.2020 platné 1598392800
VZN 2/2020 - VZN č. 2/2020 o určení výšky mesač. príspevku na čiastoč. úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 18.08.2020 28.09.2020 platné 1597701600
VZN 1/2013 - Návrh Doplnku k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 návrh 1595887200
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zar. zriadených na území mesta Spišské Vlachy 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 návrh 1595887200
VZN 0/2020 - Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 17.07.2020 02.08.2020 13.08.2020 návrh 1594936800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 01.04.2020 28.04.2020 platné 1585692000
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zar. zriadených na území mesta Spišské Vlachy 26.02.2020 12.03.2020 09.04.2020 návrh 1582671600
VZN 4/2019 - o určení školského obvodu ZŠ mesta Spišské Vlachy - schválené 18.09.2019 09.10.2019 platné 1568757600
VZN 3/2019 - VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spoj. s činnosťou škôl a škol.zariadení - schválené 17.07.2019 01.08.2019 07.08.2019 platné 1563314400
VZN 0/2019 - Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiast. úhradu N spojených s činnosťou škôl, šk. zariadení 30.05.2019 09.06.2019 14.06.2019 návrh 1559167200
VZN 0/2019 - Návrh VZN o určení školského obvodu ZŠ mesta Spišské Vlachy 30.05.2019 09.06.2019 14.06.2019 návrh 1559167200
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 24.05.2019 13.06.2019 platné 1558648800
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 20.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 návrh 1553036400
VZN 1/2013 - Schválené prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 13.11.2018 28.11.2018 03.01.2019 platné 1542063600
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školsk. zariadení 12.10.2018 27.10.2018 02.11.2018 návrh 1539295200
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 13.03.2018 29.03.2018 27.08.2018 platné 1520895600
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2 , 3 k VZN č. 1/2013 19.02.2018 06.03.2018 26.03.2018 návrh 1518994800
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 25.03.2017 návrh 1488841200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 03.05.2017 platné 1488841200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 22.02.2017 22.03.2017 22.04.2017 platné 1487718000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 24.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 návrh 1485212400
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 návrh 1474927200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 platné 1474927200
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu detí do ZŠ 09.03.2016 09.04.2016 09.05.2016 platné 1457478000
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 12.02.2016 12.03.2016 12.04.2016 návrh 1455231600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 08.02.2016 08.03.2016 08.04.2016 platné 1454886000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 13.01.2016 13.02.2016 13.03.2016 návrh 1452639600
VZN 4/2015 - o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladov 15.06.2015 15.07.2015 15.08.2015 platné 1434319200
VZN 4/2015 - o určenie mesač.príspevku 27.05.2015 27.06.2015 27.07.2015 návrh 1432677600
VZN 1/2013 - prílohy č. 1, 2, 3 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 platné 1427410800
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 04.03.2015 04.04.2015 04.05.2015 návrh 1425423600
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 19.06.2013 19.07.2013 19.08.2013 platné 1371592800
VZN 1/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 02.05.2013 22.05.2013 31.05.2013 platné 1367445600
VZN 4/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 18.04.2013 18.05.2013 18.06.2013 návrh 1366236000
VZN 3/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 12.04.2013 12.05.2013 12.06.2013 návrh 1365717600
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 návrh 1353020400
VZN 3/2009 - dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 04.09.2012 archív 1343253600
VZN 3/2009 - návrh dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 05.09.2012 archív 1343253600
VZN 3/2009 - dodatok č. 4 14.07.2011 14.08.2011 06.09.2011 archív 1310594400
VZN 1/2011 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 30.03.2011 10.04.2011 14.04.2011 archív 1301436000
VZN 1/2011 - návrh príloha č. 1, 2 29.03.2011 29.04.2011 30.04.2011 archív 1301349600
VZN 3/2009 - dodatok č. 3 12.07.2010 01.08.2010 11.08.2010 archív 1278885600
VZN 1/2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 23.11.2009 30.11.2009 08.12.2009 archív 1258930800
VZN 3/2009 - dodatok č. 2 23.11.2009 01.12.2009 08.12.2009 archív 1258930800
VZN 3/2009 - dodatok č. 1 28.09.2009 03.10.2009 13.10.2009 archív 1254088800
VZN 3/2009 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 28.07.2009 08.08.2009 11.08.2009 archív 1248732000
VZN 3/2008 - návrh dodatok č. 2 12.03.2009 12.04.2009 12.05.2009 archív 1236812400
VZN 3/2008 - dodatok č. 1 10.12.2008 20.12.2008 29.12.2008 archív 1228863600
VZN 2/2009 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 25.11.2008 25.12.2008 31.12.2008 platné 1227567600
VZN 3/2008 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 01.08.2008 20.08.2008 26.08.2008 archív 1217541600
VZN 2/2004 - o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachy 23.05.2004 23.06.2004 23.07.2004 platné 1085263200