Slobodný prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), bol schválený dňa 17.5.2000 a nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2001. Zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Právo na prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je mesto Spišské Vlachy povinnou osobou.

Žiadateľ

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť podaná žiadateľom

Žiadosť možno podať:

- písomne na adresu mesta Spišské Vlachy alebo osobne do podateľne MsÚ počas úradných hodín.

Adresa podania žiadosti

Mesto Spišské Vlachy
Mestský úrad (podateľňa)
SNP č. 34
053 61 Spišské Vlachy

(ak nie je žiadosť podaná na vzorovom formulári do žiadosti uviesť: „Žiadosť o poskytnutie informácie˝)

- elektronickou poštou - e-mailová adresa: msuspv(at)spisskevlachy.sk
- žiadosť možno podať aj iným technicky vykonateľným spôsobom

Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé

- že je určená mestu Spišské Vlachy,

- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,

- ktorých informácií sa žiadosť týka,

- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom).

Odstránenie nedostatkov žiadosti

- ak žiadosť nemá predpísané náležitosti - mesto Spišské Vlachy bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil, poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť,

- ak napriek výzve mesta Spišské Vlachy žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto žiadosť odloží.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií (*.doc)

Postup mesta Spišské Vlachy pri vybavení žiadosti žiadateľa

Postúpenie žiadosti

- ak mesto Spišské Vlachy nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť rozhodnutím odmietne.

Spôsob sprístupnenia informácií je najmä - ústne,

- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát,

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,

- telefonicky,

- poštou,

- elektronickou poštou.

- ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

- žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Spišské Vlachy vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

- zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

- predĺženie lehoty mesto oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem / pätnásť dňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

- ak mesto Spišské Vlachy poskytne žiadateľovi informácie , urobí rozhodnutie zápisom v spise (proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok),

- ak mesto Spišské Vlachy žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie (rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená),

- ak mesto Spišské Vlachy v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu – tzv. fikcia negatívneho rozhodnutia (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti).

Obmedzenie sprístupnenia informácií / nesprístupnenie informácií

Mesto Spišské Vlachy obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní, ak:

- požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup,

- sa jedná o informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy (uvedené informácie mesto sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby),

- sa jedná o informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme (uvedené informácie mesto sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby),

- sa jedná o informácie označené ako obchodné tajomstvo,

- informácia jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu mesta písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí (okrem prípadu, že ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie),

- ich sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva,

- sa informácia týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v trestnom konaní,

- by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,

- sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.

Mesto Spišské Vlachy obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní taktiež v prípade ak:

- žiadateľ žiada informácie, ktoré v čase podania žiadosti neboli vytvorené, a ktorých sprístupnenie by vyžadovalo ich vytvorenie a tiež mesto Spišské Vlachy nie je povinné sprístupňovať informácie, ktoré sú k dispozícii, ale ktoré je potrebné spracovať takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné alebo nové informácie.

Opravné prostriedky

- proti rozhodnutiu mesta Spišské Vlachy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie,

- lehota na podanie odvolania - 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

- odvolanie sa podáva mestu Spišské Vlachy,

- o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Spišské Vlachy rozhoduje primátor mesta,

- rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok.

Úhrada nákladov

- informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto Spišské Vlachy),

- podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácii mestom Spišské Vlachy sú upravené v Sadzobníku nákladov za sprístupňovanie informácií Mesta Spišské Vlachy,

- mesto môže zaplatenie úhrady odpustiť,

- úhrady sú príjmami mesta.