Stavebný úrad

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Mgr. art. Radka Novotná Tel: 053 417 42 29

Pia: 14:00-17:00

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na umiestnenie stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Stavebný zákon
Zákon o správnom konaní