dotácie

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV
Podpora enviromentálnej výchovy v meste Spišské Vlachy Hlavnými prínosmi realizácie projektu bude dlhodobé riešenie aktuálnej problematiky v meste. Navrhnuté opatrenia sú efektívnym spôsobom ako zvýšiť environmentálne povedomie a podporiť činnosť smerujúcu k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu jeho zložiek a ochrane prírody v našom meste. Nakúpeným materiálno-technickým vybavením a následnou realizáciou edukačných a informačných aktivít dosiahneme ochranu životného prostredia a prispejeme k zvýšeniu environmentálneho povedomia a povedomia o ochrane životného prostredia. 126 256
Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v meste Spišské Vlachy 372 797,87
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt ZŠ a Spišské Vlachy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa zníži primárna energetická náročnosť. 160 384,69
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy Prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v meste zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity. 1 238 408,96
Pokračovanie opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje 106 080,00
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Spišských Vlachoch Rekonštrukcia a zateplenie strechy garáže. Tento projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 11 138,29
Obnova fasády a strechy objektu futbalového klubu s športovom areáli mesta Spišské Vlachy Modernizácia, rekonštrukcia a investície súvisiace so zlepšením kvality športovej infraštruktúry. Tento projekt finančne podporil Slovenský futbalový zväz. 11000
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Spišské Vlachy, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešených území a to regeneráciou mestských vnútroblokových priestorov, doplnením a opravou kompozície zelene a ozdravením existujúcich porastov zelene. 282 072,10
Moderná knižnica = atraktívna cesta k poznaniu Skvalitnenie poskytovania knižničných služieb a vzdelávaco –osvetových aktivít v Mestskej knižnici v Spišských Vlachoch. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 34 600
Detské ihrisko v meste Spišské Vlachy Novovybudované ihrisko na ulici Slobody. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky 8000
Bezpečné mesto Spišské Vlachy - 2 etapa Rozšírenie kamerového systému v meste Spišské Vlachy s cieľom prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“ 30 682,23
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v meste. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 1 303 588,38
Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišské Vlachy Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 98 146,94
Bezpečné mesto Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 10 000,00

Kamerový systém – I. etapa
Mesto Spišské Vlachy bolo úspešné pri poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017. V rámci projektu „Bezpečné mesto Spišské Vlachy“ sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 10 000,-EUR a osadiť tri kamerové systémy v našom meste, a to na Cintorínskej ulici, na ulici SNP a námestia pozdĺž Kostolnej ulici a aj v oblasti monitorovania oblasti autobusovej zastávky a časť obchodov slúžiacej občianskej vybavenosti. Tým dôjde k vybudovaniu imidžu bezpečného mesta kde využije svoj potenciál kráľovského mesta a podporí sa rozvoj cestovného ruchu v meste Spišské Vlachy a jeho okolí, zvýšiť zamestnanosť obyvateľov.

Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje 103 740,00
Zóna pre mamičky s deťmi Z programu Zlepšime SPPoločne Slovensko získal mesto podporu na výstavbu detského ihriska v Rudoľovej záhrade. 7915,00

Fotografie z výstavby      Fotografie z otvorenia
SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom v marci 2013 vyhlásili 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity, tradície v ich komunite. Od mája do júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. V júni 2013 boli zverejnené výsledky verejného hlasovania. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.
V 2. ročníku programu SPPoločne podporili 48 projektov v celkovej sume 320 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získalo bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.
S výstavbou sa začalo 15. augusta v spolupráci s Tenisovo hokejovým klubom, a v priebehu 3 týždňov vyrástol v Rudoľovej záhrade veľký hrad s lezeckou stenou, hojdačkou, šmýkalkou..., gymnastické kruhy, kladina, jednopružinové kolísadla, kolotoč a lavičky. Pod kruhami a lezeckou stenou vznikli bezpečnostné dopadové zóny. 31. augusta prebehlo slávnostné otvorenie, plné súťaží pre deti s využívaním prvkov nového ihriska.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 I. fáza - REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA SPIŠSKÉ VLACHY 935 004,06

náčrt rekonštrukcie námestia (len farebné vyznačené časti námestia)
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z ROP
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z KSK
štúdia - autobusová zastávka pri Kultúrnom dome

- FOTOGRAFIE z rekonštrukcie námestia

  Súčasťou rekonštrukcie sú:
 • parkovacie plochy na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • chodníky na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • autobusová zastávka na ulici SNP
 • verejné osvetlenie na ul. SNP a Hviezdoslavova
 • cyklistický chodník na ul. Hviezdoslavova
 • výsadba nových drevín a novej zelene

KSK ako správca ciest II. A III. Triedy bude zároveň realizovať projekt okružnej križovatky.

Tieto dva na seba nadväzujúce projekty by mali byť zrealizované do konca roka 2010.
Súčasťou projektu okružnej križovatky je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltového koberca od križovatky smerom na Železničnú stanicu.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 II. fáza - REGENERÁCIA OKOLIA KRUHOVEJ KRIŽOVATKY SPIŠSKÉ VLACHY 946 620,45

náčrt regenerácie okolia kruhovej križovatky
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2010/01, vyhlásenej dňa 30. marca 2010 z ROP.

  Súčasťou rekonštrukcie a regenerácie okolia kruhovej križovatky sú:
 • parkovacie plochy na ulici Kostolná
 • chodníky a cesty na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • verejné osvetlenie na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • výsadba nových drevín, novej zelene a kvetinových áleí

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV