VZN platné

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od Typ timestamp
VZN 1/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2024, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy - schválené 21.06.2024 06.07.2024 08.07.2024 mesto 1718920800
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 šk. úrad 1702594800
VZN 7/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 7/2023 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 šk. úrad 1702594800
VZN 6/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 6/2023 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 mesto 1702594800
VZN 8/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 8/2023 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 mesto 1702594800
VZN 5/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. 5/2023 o postupe pri poskytovaní finanč. príspevkov na vykon. opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - schválené 02.11.2023 21.11.2023 soc. oddelenie 1698879600
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 10.10.2023 27.10.2023 šk. úrad 1696888800
VZN 4/2023 - VZN č. 4/2023 Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu mesta Spišské Vlachy - schválené 04.10.2023 06.11.2023 mesto 1696370400
VZN 2/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2023 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 20.07.2023 08.08.2023 šk. úrad 1689804000
VZN 3/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 3/2023, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 20.07.2023 08.08.2023 mesto 1689804000
VZN 1/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a šk. zariad. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.07.2023 24.07.2023 šk. úrad 1688421600
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 17.03.2023 05.04.2023 šk. úrad 1679007600
VZN 1/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 29.12.2022 27.01.2023 šk. úrad 1672268400
VZN 2/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.12.2022 27.01.2023 mesto 1672095600
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 10.01.2022 26.01.2022 šk. úrad 1641769200
VZN 2/2020 - Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.07.2021 18.08.2021 šk. úrad 1626386400
VZN 1/2021 - VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 13.07.2021 09.08.2021 soc. oddelenie 1626127200
VZN 1/2013 - Schválené - VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - na rok 2021 19.01.2021 16.02.2021 šk. úrad 1611010800
VZN 5/2019 - Dodatok č. 1 VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 15.12.2020 03.02.2021 mesto 1607986800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 26.08.2020 28.09.2020 šk. úrad 1598392800
VZN 1/2013 - Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 26.08.2020 28.09.2020 šk. úrad 1598392800
VZN 2/2020 - VZN č. 2/2020 o určení výšky mesač. príspevku na čiastoč. úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 18.08.2020 28.09.2020 šk. úrad 1597701600
VZN 1/2020 - VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 3/2019 Územného plánu mesta Spišské Vlachy - schválené 30.06.2020 30.07.2020 04.08.2020 mesto 1593468000
VZN 4/2013 - Doplnok č. 4 o poskytovaní sociálnych služieb - schválené 02.04.2020 28.04.2020 soc. oddelenie 1585778400
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 01.04.2020 28.04.2020 šk. úrad 1585692000
VZN 4/2013 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 03.03.2020 16.03.2020 09.04.2020 soc. oddelenie 1583190000
VZN 7/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území mesta Spišské Vlachy 17.12.2019 07.01.2020 mesto 1576537200
VZN 5/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - schválené 10.12.2019 07.01.2020 mesto 1575932400
VZN 6/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10.12.2019 07.01.2020 mesto 1575932400
VZN 4/2019 - o určení školského obvodu ZŠ mesta Spišské Vlachy - schválené 18.09.2019 09.10.2019 šk. úrad 1568757600
VZN 3/2019 - VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spoj. s činnosťou škôl a škol.zariadení - schválené 17.07.2019 01.08.2019 07.08.2019 šk. úrad 1563314400
VZN 2/2019 - VZN č. 2/2019 Zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného plánu mesta Spišské Vlachy 06.06.2019 08.07.2019 16.07.2019 mesto 1559772000
VZN 1/2019 - VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO - podnikateľom na území mesta Spišské Vlachy - schválené 24.05.2019 13.06.2019 mesto 1558648800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 24.05.2019 13.06.2019 šk. úrad 1558648800
VZN 1/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 - schválený 18.04.2019 03.05.2019 09.05.2019 mesto 1555538400
VZN 1/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 04.03.2019 14.03.2019 17.04.2019 mesto 1551654000
VZN 1/2013 - Schválené prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 13.11.2018 28.11.2018 03.01.2019 šk. úrad 1542063600
VZN 1/2018 - VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 16.10.2018 31.10.2018 02.11.2018 mesto 1539640800
VZN 4/2013 - Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb 14.03.2018 24.03.2018 06.06.2018 soc. oddelenie 1520982000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 22.02.2017 22.03.2017 22.04.2017 šk. úrad 1487718000
VZN 4/2016 - o nakladaní s KO a s DSO na území mesta Spišské Vlachy 16.06.2016 16.07.2016 16.08.2016 mesto 1466028000
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu detí do ZŠ 09.03.2016 09.04.2016 09.05.2016 šk. úrad 1457478000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 08.02.2016 08.03.2016 08.04.2016 šk. úrad 1454886000
VZN 1/2016 - o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane 08.02.2016 28.02.2016 08.03.2016 mesto 1454886000
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 o poskytovaní soc. služieb 28.09.2015 18.10.2015 28.10.2015 soc. oddelenie 1443391200
VZN 4/2015 - o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladov 15.06.2015 15.07.2015 15.08.2015 šk. úrad 1434319200
VZN 3/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachy 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 mesto 1427410800
VZN 2/2015 - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 mesto 1427410800
VZN 1/2015 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy 26.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 mesto 1427324400
VZN 4/2013 - doplnok č.1 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby 17.09.2014 17.10.2014 17.11.2014 soc. oddelenie 1410904800
VZN 1/2001 - o zbere, preprave a zneškodňovaní KO v meste 28.03.2014 28.04.2014 28.05.2014 mesto 1395961200
VZN EON/2013 - výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013 31.01.2014 21.02.2014 28.02.2014 soc. oddelenie 1391122800
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 16.12.2013 26.12.2013 16.01.2014 soc. oddelenie 1387148400
VZN 5/2013 - o určení názvu ulice v mestskej časti Dobrá Voľa 12.12.2013 22.12.2013 31.12.2013 mesto 1386802800
VZN 3/2013 - o určení názvu námestia 01.07.2013 21.07.2013 31.07.2013 mesto 1372629600
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 19.06.2013 19.07.2013 19.08.2013 šk. úrad 1371592800
VZN 1/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 02.05.2013 22.05.2013 31.05.2013 šk. úrad 1367445600
VZN 1/2012 - o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy 06.12.2012 26.12.2012 31.12.2012 mesto 1354748400
VZN 2/2012 - o poplatku v meste Spišské Vlachy 06.12.2012 16.12.2012 26.12.2012 mesto 1354748400
VZN 5/2011 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011 mesto 1313964000
VZN 3/2011 - o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 06.04.2011 26.04.2011 04.05.2011 soc. oddelenie 1302040800
VZN 2/2010 - o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 24.05.2010 24.06.2010 24.07.2010 mesto 1274652000
VZN 2/2009 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 25.11.2008 25.12.2008 31.12.2008 šk. úrad 1227567600
VZN 2/2008 - trhový poriadok 21.04.2008 21.05.2008 21.06.2008 mesto 1208728800
VZN 3/2006 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy 03.11.2006 03.12.2006 20.11.2006 mesto 1162508400
VZN 2/2004 - o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachy 23.05.2004 23.06.2004 23.07.2004 šk. úrad 1085263200
VZN 1/2004 - o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci 25.01.2004 25.02.2004 01.03.2004 mesto 1074985200