Mestský úrad

Adresa:
Mestský úrad Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

Čas denne od 11,30 do 13,00 hod. je vymedzený na obedňajšiu prestávku. Piatok, nestránkový deň na Mestskom úrade je určený na administratívnu činnosť pracovníkov bez účasti verejnosti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 01.05.2024
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 12.02.2024
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 02.01.2024
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 1.11.2023
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV A POPLATKOV MESTA SPIŠSKÉ VLACHY

Oddelenia Mestského úradu Spišské Vlachy a zariadenia mesta

Oddelenie: Odborný zamestnanec: Kontakt:
Primátor Vladimír Baloga Tel: 053 417 42 12
Zástupca primátora Ing. Juraj Jánošík Tel:
Prednostka MsÚ JUDr. Adriana Tkáčová Tel: 053 417 42 22

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Hlavný kontrolór Mgr. Margita Šefčíková Tel:

Po: 7:30-11:30 , 12:00-17:30

Pia: 7:30-11:30 , 12:00-17:30

Sekretariát Mgr. Valéria Bašistová Tel: 053 417 42 10

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Podateľňa Mgr. Zdenka Zahurancová Tel: 053 417 42 19

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Finančné oddelenie -
personálne, mzdové, pokladňa
Mgr. Eva Dorocáková Tel: 053 417 42 15

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Finančné oddelenie Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila
Tel: 053 417 42 16

Tel: 053 417 42 14

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Stavebný úrad Ing. Mária Gmucová Tel: 053 417 42 29

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Oddelenie výstavby
a životného prostredia
Ing. Anna Mnichová Tel: 053 417 42 13

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Správa úsekových zariadení,
Koordinátor pre aktivačnú činnosť
Mgr. Ronald Pikla Tel: 0948 457 126
053 417 42 17

Po: 12:00-15:00

Ut: 12:00-15:00

St: 12:00-17:00

Št: 12:00-15:00

Pia: nestránkový deň

Mestská knižnica Martin Macejko Tel: 053 417 42 20

Po: 08:00-11:30 13:00-15:30

Ut: 08:00-11:30 13:00-15:30

St: 08:00-11:30 13:00-17:30

Št: 08:00-11:30 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Matričný úrad Renáta Ferenčákova Tel: 053 417 42 26

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Sociálne oddelenie,
Správa poplatku za komunálny odpad
Mgr. Mária Dzurillová Tel: 053 417 42 27

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Správa daní a majetku Mgr. Martina Lešková Tel: 053 417 42 24

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Kultúrny referent Mgr. Barbora Bogačevič Ilečková Tel: 053 417 42 17

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Projektový manažér Mgr. Ľubomír Čurilla Tel: 053 417 42 17

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zák.č. 211/2000 Z.z.)

Mesto Spišské Vlachy v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e
nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých vykonáva činnosť a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb vo vzťahu k mestu Spišské Vlachy:a) Predpisy
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • iné právne normy upravujúce kompetencie obcí.

b) Pokyny
 • Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
 • Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a prác

c) Inštrukcie
Mesto Spišské Vlachy nevydalo žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

d) Výkladové stanoviská
Mesto Spišské Vlachy tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky. Mesto nevydalo žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

e) Evidenciu prevodu a prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Mesto Spišské Vlachy zverejňuje nasledovné informácie:

(§ 5 ods.1 písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z.)

A. Spôsob zriadenia mesta
Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. a 24. 11. 1990, bola zriadená obec Spišské Vlachy. Uznesením SNR č. 298 z 28. apríla 1992 Slovenská národná rada vyhlásila s účinnosťou od 1.5.1992 Spišské Vlachy za mesto.

B. Právomoci a kompetencie mesta
Kompetencie mesta, t.j. právomoc a pôsobnosť mesta, sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

C. Organizačná štruktúra mesta:
Orgánmi mesta Spišské Vlachy sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Vlachy je zastupiteľský zbor mesta zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na volebné obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta je najvyšším zastupiteľom mesta, najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym zástupcom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na obdobie 4 rokov.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):
a)Komisie mestského zastupiteľstva :

 • Kultúrno-školská komisia
 • Komisia finančná
 • Komisia výstavby a životného prostredia
 • Komisia sociálna
 • Komisia športová
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu

- Mestský úrad, ktorý vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta a preneseným výkonom štátnej správy,
- Mestský hasičský zbor.
- Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Spišské Vlachy, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom :
 • Základnej školy Spišské Vlachy, Komenského 6, Spišské Vlachy,
 • Základnej školy Spišské Vlachy, SNP 13, Spišské Vlachy,
 • Materskej školy, SNP 1, Spišské Vlachy,
 • CVČ, Komenského 6, Spišské Vlachy,
 • ZUŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy.

Mesto Spišské Vlachy je zakladateľom obchodnej spoločnosti:
 • Mestské lesy a majetky, spol. s r.o., Spišské Vlachy, so sídlom Spišské Vlachy, SNP 34,

Rozhodnutia mesta

(opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

1/ Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta
- Miesto podania opravného prostriedku :
Sídlo mesta: Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy
- Spôsob podania opravného prostriedku:
Zásadne písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.
- Lehota na podanie opravného prostriedku:
Zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2/ Súdne preskúmavanie rozhodnutí mesta
V súlade s ust. § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa správnou žalobou môže žalobca domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.
Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.
Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.
Žalobca musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
V konaní pred správnym súdom musí byť žalobca zastúpený advokátom s výnimkou ustanovení upravených § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Postup mesta Spišské Vlachy pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Mesto Spišské Vlachy vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta - mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútro-organizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom mesta Spišské Vlachy a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišské Vlachy).
Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovené pravidlá a postup vybavovania:


 • O vybavovaní sa vedú samostatné spisy.
 • Lehota na vybavenie je štyri mesiace od doby podania na mestský úrad. Primátor mesta môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace , ak je to potrebné a nevyhnutné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností a okolností veci.
 • Mesto (poverený zamestnanec mesta) je oprávnené vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, prípadne poskytol vysvetlenie. Mesto je zároveň oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. potrebné údaje nebudú doplnené, mesto môže vec vybaviť alebo odložiť.
 • O výsledku vybavenia mesto Spišské Vlachy upovedomí subjekt v písomnej podobe.
 • Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.