Integrované obslužné miesto občana- IOMO

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Renáta Ferenčákova Tel: 053 417 42 19

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa ruší inštitút integrovaného obslužného miesta (ďalej len „IOMO“) a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú k 1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

 • Výpis z listu vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Výpis z listu vlastníctva

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarche (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

 • úplný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje kompletné zoznamy nehnuteľností, vlastníkov a tiarch evidovaných na liste vlastníctva (obsahuje všetky údaje zapísané na liste vlastníctva)
 • čiastočný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje vybrané zoznamy vlastníkov evidovaných na liste vlastníctva (obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva)
O výpis z listu vlastníctva môže požiadať:
 • ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ak žiada o výpis z LV bez rodného čísla
 • len vlastník alebo splnomocnenec vlastníka, ak žiada o výpis z LV s rodným číslom alebo ak ide o výpis z listu vlastníctva s vyznačenou plombou .Splnomocnenec predloží úradne overené splnomocnenie , ktoré musí byť vystavené najviac 30 dní pred zadaním požiadavky do IOMO.
Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje:
 • platným občianskym preukazom alebo
 • cestovným pasom
Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo sviatok.

Poplatok 7,90 €

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov...
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu a je použiteľný na právne úkony.

O výpis z obchodného registra môže požiadať:

ktokoľvek bez preukázania právneho alebo iného záujmu.


Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje:
 • platným občianskym preukazom alebo
 • cestovným pasom
Žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra sa vybavuje na počkanie, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti.

Poplatok 4,50 €

Výpis / Odpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).
Odpis z registra trestov (ktorý je verejnou listinou) sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené

Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov preukazuje:

 • platným občianskym preukazom
 • cestovným dokladom a originálom rodného listu ak je žiadateľom
Cudzinec s povoleným pobytom na území SR sa preukazuje:
 • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaný v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom
 • iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom
Splnomocnenec sa preukazuje:
 • vlastný doklad totožnosti
 • rodný list (originál/overená kópia) žiadateľa
 • úradné overené splnomocnenie na úkon nie staršie ako 30dní
Žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti.

Poplatok 3,90 €


Cenník služieb

Platby za asistované služby IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny poplatok podľa platného zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA
Služba:Správny/súdny poplatokAsistenčný poplatokCena za službu
Výpis z reg. trestov na právne účely2,00€1,90€3,90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely4,00€3,90€7,90€
Výpis z obchodného registra na právne účely0,00€4,50€4,50€