Integrované obslužné miesto - zrušené od 01.11.2022

do odvolania

Na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorej gestorom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa  ruší inštitút integrovaného obslužného miesta (ďalej len „IOMO“) a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú k 1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM.