Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základne Nariadenia EP a Rady EÚ Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 700 obcí, medzi nimi aj mesto Spišské Vlachy. Do zisťovania je v celej SR zaradených 8 200 domácností. V priebehu roka 2022 navštívi zamestnanec ŠÚ SR vybrané domácnosti a preukáže sa osobitým poverením. Všetky informácie, ktoré budú v rámci zisťovania poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie na stránke www.statistics.sk.