O nás

Centrum voľného času v Spišských Vlachoch bolo zriadené Mestom Spišské Vlachy 1. septembra 2012. Mesto zriadilo CVČ s úmyslom poskytovať nepovinné vzdelávanie širokému okruhu mladých ľudí bez viazanosti na navštevovanú školu.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Výchovno – vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo povinného vyučovania a všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl. Je to celoročná činnosť a pozostáva z pravidelnej aj nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti.

Počas školského roku prevažuje pravidelná krúžková činnosť a v období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru.

CVČ sídli v priestoroch (za školským bufetom) Základnej školy na ulici Komenského 6 v Spišských Vlachoch. Na svoju činnosť majú tieto zariadenia k dispozícii všetky priestory základnej školy podľa zamerania jednotlivých záujmových útvarov a v prípade potreby aj ďalšie vyhovujúce priestory v spolupráci s inými inštitúciami a spoločnosťami (kultúrny dom, požiarna zbrojnica, športoviská).

CVČ ponúka záujmovú činnosť v záujmových útvaroch s ich zameraním na niektorú zo 7 vzájomne prirodzene prepojených výchovných oblastí. Keďže je to prvý rok samostatnej činnosti CVČ, rozhodli sme sa členský poplatok znížiť na nulu. Preto za prácu v záujmových útvaroch tohto školského roka sa platiť N E B U D E !

Budeme vyvíjať maximálnu aktivitu, aby vzdelanie, zručnosti, umenie a šport dostali modernú a atraktívnu podobu. Budeme sa snažiť zachytiť potreby doby a ponúkať kvalitnú prácu. Preto príďte, navštívte nás a vyberte si z našej bohatej ponuky, to – čo vás zaujme a čomu by ste sa vo svojom voľnom čase chceli venovať.