O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
S O C I Á L N E   O D D E L E N I E

Odborný zamestnanec:Kontakty:Úradné hodiny:
Mgr. Mária Dzurillová Tel: 053 417 42 24
Email:
socialnespisskevlachy.sk
Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
St: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Pia:nestránkový deň

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2015
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2014
Komunitný plán sociálnych služieb
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2016
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2015
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2014
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2013
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2012
Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Zákon 551/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách


Sociálne oddelenie mesta poskytuje občanom základné sociálne poradenstvo v medziach zákona a v rámci komplexných poradenských služieb. Zabezpečuje pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov v zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie sa jedná o prípady distribúcie k odborníkom počas vybavovania príspevkov za opatrovanie, príspevkov na kompenzáciu ŤZP, riešenie príspevkov občanom v hmotnej núdzi cez ÚPSVaR, ďalej sú to prípady žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, kedy zdravotný stav žiadateľa zodpovedá posúdeniu na VÚC Košice.
Sociálne oddelenie vykonáva sociálnu posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti osoby na pomoc inej fyzickej osoby, je poverené vykonávať funkciu hmotnoprávneho opatrovníka u občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Vykonáva funkciu osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Rieši priestupky na úseku školstva – zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Spolupracuje s ÚPSVaR Krompachy a Spišská Nová Ves pri zabezpečovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
Organizačne zabezpečuje, metodicky usmerňuje a riadi poskytovanie sociálnych služieb v meste. Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a zmlúv o poskytovaní OSL. Spolupracuje s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste, v okrese, vo VÚC KE a na Slovensku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb našim občanom.

Všeobecne záväzné nariadenia
NázovPredmetVyvesenéZvesené
Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o poskytov.soc.služieb28.09.2015--
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2013Návrh doplnku č. 2 o poskytov. soc. služieb, výške úhrad za soc. služby28.08.2015--
Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby17.09.2014--
Výpočet EON za rok 2013Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 201331.01.2014--
 Návrh doplnku 1 k VZN 4/2013Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4 /201331.07.201417.09.2014
VZN č. 4/2013VZN č. 4/2013 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby16.12.2013--
Návrh VZN č. 4/2013Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby06.11.2013--
VZN 03/2011o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci06.04.201104.05.2011
Archív
VZN 04/2011o poskytovaní sociálnej služby v jedálni15.04.201104.05.2011
VZN 2/2011o opatrovateľskej službe14.02.201130.03.2011
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk